Księgowość

Informacje o ofercie...

Start > Services > Księgowość

Służymy pomocą

Zastanawiasz się jakich usług faktycznie potrzebujesz?
Zadzwoń – pomożemy i doradzimy.

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

W 2018 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie możliwe u podatników, którzy w 2017 r.:

 • uzyskają przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.078.425 zł (250.000 euro × 4,3137 zł/euro),
 • uzyskają przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.078.425 zł (250.000 euro × 4,3137 zł/euro).

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2018 r. będzie natomiast przysługiwało podatnikom, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2017 r. nie przekroczą kwoty 107.842,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,3137 zł/euro).

limit wyznaczający status małego podatnika oraz limit jednorazowej amortyzacji na dany rok podatkowy stanowiącej pomoc de minimis. W 2018 r. status małego podatnika będzie posiadał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2017 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według omawianego kursu. Będzie nim zatem przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2017 r. nie przekroczy 5.176.000 zł. Z kolei wyliczony według tego kursu limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, na 2018 r. wyniesie 216.000 zł.

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Książka przychodów i rozchodów jest to forma opodatkowania, którą mogą wybrać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne i spółki partnerskie

Książka przychodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, książka przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze. Księga przychodów jest opłacalna przy przedsięwzięciach, gdzie obroty są duże, koszty wysokie, a zysk mały. W innych sytuacjach korzystniejsze są ryczałty.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli.
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK

Księgi handlowe

Od 2017 r. mniej jednostek będzie miało obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spowodowanej zmianą w ustawie przepisów ustawy o rachunkowości, polegająca na zwiększeniu rocznego limitu przychodów z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro, po osiągnięciu którego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wymienione podmioty, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2016 r. będą niższe niż 2.000.000 euro, będą mogły w 2017 r. zamiast ksiąg rachunkowych prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Wartość przychodów przeliczyć należy na złote po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r., tj. 3 października br., wynosi 4,2976 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2016). Zatem limit przychodów za 2016 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r., wynosi 8.595.200 zł, tj. 2.000.000 euro × 4,2976 zł/euro

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 2,000.000 EUR.
Księgi handlowe mają obowiązek prowadzić:
• spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
• spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
• spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EUR.
Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Prawidłowo prowadzone księgi dają pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności i zobowiązań co zapewnia efektywne zarządzanie firmą.